Banner
29.08.2007 17:59 شاعر سړى

کاروان صېب زمونږ د نوې پښتو شاعرۍ او ددې شعري دور د نويو غوښتنو او تقاضو په رڼا کې د يو امام حېثيت لري ځکه چې دا مهال که وګورئ نو يوې خوا ته ډېر