Banner

زما په دواړو اوږو....

05.09.2006 08:41

زما په دواړو اوږو....

زما په دواړو اوږو ناستو پرښتو وليکئ
زما په سر که څه ليکئ نو په پښتو وليکئ

د پاکې مينې ګناه کارو چې منکر پرې نشئ
د رقيبانو الزامونه په تندو وليـــــــــــــکئ

په ښايستونو پسې ورکو لېونو ملګرو
زما په زړه کې د ګل مينه په اغـزو وليکئ

زما په لاسو کې په پښو کې دېوتاګانو د وخت
د زندګۍ نوم د اجل په زولنو ولـــيکئ

د ځنځيرونو خالقانو ـــ د وحشت زامنو
ما په کتار کې د ژوندون د لېونو وليکئ

ای شاعرانو ـــ د قلم په آزادۍ مئينو
حال د بلوچو ماشومانو د سلګو وليکئ

د آزادۍ عالمبردارو د نړۍ قامونو
اوس د نړۍ نقشه کې کور د پښتنو وليکئ